****به وب سایت رسمی شورای شهر فنوج خوش آمدید.****

آئین نامه داخلی

آئین‌نامه داخلی

 

فصل اول : كليات

مبحث اول : محل و طرز تشكيل اولين جلسه شوراي اسلامي شهر فنوج و هيأت رئيسه سني

ماده 1- محل شوراي اسلامي شهر فنوج ساختمان «شهرداری فنوج شهر » واقع در بلوار شهرداری است كه از اين پس به همين نام خوانده مي‌شود و هيچ محل ديگري براي تشكيل جلسات عمومي شورا رسميت ندارد.

ماده 2- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و كليه تصميمات شورا با اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است مگر در مواردي كه قانون طور ديگري پيش‌بيني كرده باشد.

ماده 3- اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را به غير اعم از عضو يا غيرعضو شورا ندارند.

ماده 4- اعضاي شورا براساس مسئوليت خود متعهد و ملزم به حفظ حيثيات و شئون شورا و رعايت نظم و اجراي مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشند.

تبصره – هر جلسه علني با تلاوت آياتي چند از قرآن مجيد آغاز خواهد شد.

هيئت رئيسه سني

ماده 5- مسن‌ترين فرد از اعضاي حاضر شورا به عنوان رئيس سني و یک نفر از جوانترين اعضاي حاضر به عنوان منشي معين مي‌شوند و در جايگاه هيئت رئيسه قرار مي‌گيرند.

ماده 6- وظيفه هيأت رئيسه سني، اداره اولين جلسه رسمي شورا ( جلسه افتتاحيه) و انجام مراسم تلحيف و اجراي انتخاب هيأت رئيسه دائم است.

رسميت نخستين جلسه

ماده 7- نخستين جلسه هر دوره شورا با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا رسميت مي‌يابد و در آغاز جلسه آيات 35 تا 43 سوره شوري تلاوت مي‌شود.

سپس طبق برنامه‌ريزي كه توسط مسئولين فرمانداری شهرستان  طراحي شده مراسم افتتاحيه انجام و پس از مراسم تحليف و انتخابات هيئت رئيسه انجام مي‌گيرد و در پايان جلسه اعضاي شوراي اسلامي شهر فنوج به منظور بزرگداشت خون شهيدان و اداي احترام به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، درگلزار شهدا حضور خواهند يافت.

 

 

مبحث دوم: مراسم تحليف اعضاي شورا

ماده 8- اعضاي شورا در اولين جلسه به هيأت اجتماع در حال قيام سوگند ياد مي‌كنند. متن سوگندنامه توسط رئيس شورا قرائت مي‌شود و اعضاء به حالت اجتماع و در حال قيام آن را تكرار و پس از انجام مراسم، سوگندنامه آن را امضاء مي‌كنند.

تبصره 1- اعضاي شورا كه در جلسه نخست شركت ندارند يا فرد جديدي كه به عضويت شورا درمي‌آيد بايد در اولين جلسه رسمي سوگند خود را به جا آورده و ذيل سوگندنامه را امضاء كنند.

تبصره 2 – متن سوگند نامه اعضاي شوراي شهر عبارت است از:

بسم الله الرحمن الرحيم

« من در برابر كلام‌الله مجيد، به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظايفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات كشور را در چارچوب وظايف و اختيارات خود مراعات نمايم و در همه زمينه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام كه در شوراي اسلامي شهر عضويت دارم در رعايت صرفه و صلاح و پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمايم.»

تبصره 3- پيروان اقليت‌هاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.

 

مبحث سوم : استعفاي اعضا و نحوه رسيدگي به آن

ماده 9- هر عضوي مي‌تواند از مقام عضويت شوراي اسلامي شهر فنوج استعفا دهد به شرط اينكه داراي دليل موجه باشد و پذيرش آن با اكثريت آراي حاضرين است.

ماده 10- عضو مستعفي، متن استعفاءنامه مدلل خود را به عنوان رئيس شورا مي‌نويسد و رئيس شورا آن را در اولين جلسه علني و بدون قرائت متن اعلام و دستور كار جلسه رسمي بعد قرار مي‌گيرد.

ماده 11- بررسي استعفاءنامه بدين ترتيب است كه ابتدا متن استعفاء نامه قرائت شده و سپس شخص مستعفي با عضوي ديگر به تقاضاي او از استعفاء دفاع مي‌نمايد. مدت قرائت استعفاءنامه و توضيح عضو مستعفي حداكثر نيم‌ساعت و مخالف يا مخالفين نيز حداكثر نيم‌ساعت مي توانندد صحبت كنند. سپس رأي‌گيري به عمل مي‌آيد و در صورت تصويب مراتب به فرمانداري فنوج از طريق هيأت رئيسه اعلام مي‌گردد.

 

فصل دوم – اعتبار جلسات شورا و انتخاب هيأت رئيسه دائمي و نحوه اداره جلسات

ماده 12- در جلسه افتتاحيه، هيئت رئيسه براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.

ماده 13- هيأت رئيسه شوراي شهر مركب از رئيس، يك نايب رئيس، یک منشي و يك خزانه‌دار خواهد بود.

تبصره – معرفي كانديداهاي عضويت در هيأت رئيسه شورا مي‌بايستي با توافق وي و در جلسه علني اعلام گردد.

 

نحوه اداره جلسات شورا

ماده 14- رئيس شورا بايد در اداره امور شورا و اجراي آيين‌نامه و مراعات حقوق اعضاء، بي‌طرفي را اعمال كند.

تبصره – رئيس شورا مي تواند حتي هنگام حضور خود، اداره جلسات رسمي شورا را به عهده نائب‌رئيس بگذارد.

 

 

 

 

استعفاء يا فوت اعضاي هيأت رئيسه

ماده 15- اگر رئيس شورا پيش از انقضاي مدت از رياست استعفاء دهد يا فوت نمايد نائب رئيس جلسه، جلسه را منعقد و متن استعفاءنامه را قرائت يا فوت را اعلام مي‌نمايد. در اولين جلسه بعد كه بايد حداكثر يك هفته بعد تشكيل گردد، رئيس جديد طبق آيين‌نامه داخلي انتخاب مي‌شود.

تبصره 1- در مورد فوت و يا استعفاي ديگر اعضاي هيأت رئيسه نيز بايد بدون تشريفات در جلسه بعد كه بايد حداكثر يك  هفته بعد تشكيل گردد تجديد انتخاب به عمل مي‌آيد و در هر حال انتخاب رئيس و يا اعضاي جديد هيأت رئيسه تنها براي مدت باقيمانده از يك سال رسميت خواهد داشت.

تبصره 2- شورا موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداري ذيربط بطور كتبي گزارش دهد تا فرماندار از عضو علي‌البدل شورا با احتساب رأي وي دعوت به شركت در جلسات و صدور كارت شناسائي بنمايد.

 

فصل سوم – كميسيون ها  – بررسي لوايح و طرح ها در شورا

كميسيون دائمي و نحوه انتخاب اعضاي كميسيون ها در ابتداي هر دوره

ماده 16- به منظور بررسي و اصلاح و تكميل لوايح شهرداري و طرحهاي اعضاي شورا و يا پيشنهاداتي كه به شورا جهت طرح در شورايعالي استان داده شده است، و به منظور تهيه و تمهيد طرح‌هاي لازم و انجام وظايف قانوني كه به عهده شوراي شهر گذاشته شده است كميسيونهايي در شوراي شهر تشكيل مي‌شود.

ماده 17 – تعداد وظايف يا عناوين كميسيونهاي دائمي كه بر حسب وظايف ارگانها و سازمانهاي وابسته به شهرداري و امور مديريتي شهر فنوج تشكيل مي‌شود در اين آيين‌نامه تعيين گرديده است.

اعضاء شورا بر حسب سوابق و اطلاعات و با رعايت اولويت‌ها به عضويت اين كميسيونها انتخاب مي‌شوند هر كميسيون مي تواند با تصويب اكثزيت اعضاي خود براي مشاوره از صاحبنظران دعوت كند.

تبصره 1- هريك از اعضاي شورا موظف است بر حسب سوابق و اطلاعات و با رعايت اولويتها در يكي از كميسيونهاي دائمي عضويت داشته و در صورت تمايل مي تواند در كميسيونهاي ديگر با حق اظهار نظر بدون حق رأي شركت كند.

تبصره 2- تقسيم‌بندي اعضاي شورا در كميسيونها به پيشنهاد رئيس شورا توسط شورا به مدت يكسال انتخاب مي‌شود، به گونه‌اي كه هر كميسيون پنج عضو داشته باشد.

ماده 18- پس از تقسيم اعضاي شوراي شهر در كميسيونهاي مربوطه، هر كميسيون با حضور حداقل دو سوم اعضاي خود منعقد و فوراً يك رئيس و يك نائب رئيس و يك منشي با رأي مخفي و با ورقه با اكثريت نسبي براي مدت يكسال انتخاب مي‌نمايد. منشي هر كميسيون مخبر آن نيز خواهد بود.

ماده 19- مدت اعتبار براي رسميت جلسه كميسيون ها حضور حداقل دو سوم اعضاء مي‌باشد و تصويب تصميمات كميسيون با اكثريت مطلق آراء حاضرين خواهد بود.

ماده 20- هر عضو در رأس هر شش‌ماه مي‌تواند از طريق هيأت رئيسه تقاضاي تغيير كميسيون را بنمايد و اين جابجائي اعضائي با موافقت اكثريت اعضاي كميسيونهاي ذينفع و با تصويب شورا انجام مي‌پذيرد.

ماده 21- كميسيونهاي شورا براي جلسات خود بايد دفتر ثبت صورتجلسات داشته و صورتجلسات به امضاء اعضاء اعم از مخالف يا موافق برسد. دفاتر مذكور توسط منشي تهيه و قبل از ثبت اولين صورتجلسه، صفحه اول آن با ذكر شماره صفحات و امضاء رئيس كميسيون و حسب مورد، اعضاي كميسيونهاي مربوط برسد. صورتجلسات كميسيونها بايد بگونه اي تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كا رهرجلسه و اسامي اعضاء حاضر و غيب و آراي مثبت و منفي اعضاء، مربوط به هريك از موضوعات به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.

ماده 22- هيأت رئيسه شورا حداقل يك نفر، دبير اداري مناسب از ميان كارمندان شورا در اختيار هر كميسيون مي‌گذارد تا امور اداري مربوطه را از قبيل ارتباط با هيأت رئيسه، ادارت شورا و كميسيونها و كميته‌ها و تنظيم و توزيع مراسلات و ضبط مذاكرات و بايگاني اوراق و پرونده‌ها و سرعت جريان امور دفتري و تهيه صورتجلسات و ساير امور را عهده‌دار باشد.

 

اسامي كميسيون هاي دائمي شوراي اسلامي شهر تهران

ماده 23- كميسيون هاي دائمي شورا عبارتند از:

1-كميسيون فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی

2- كميسيون اقتصادسرمایه گذاری ومشارکت ها

3- كميسيون کمیسیون برنام بودجه وامور اداری

4-کمیسیون خدمات شهری

5- کمیسیون بانوان

ماده 24- رئيس شورا مكلف است كليه طرحها و لئايح را كه به شورا تقديم مي‌شود در اولين فرصت در جلسه علني شورا اعلام و به كميسيونهاي مربوطه و ساير اعضاء ارجاع نمايد. همزمان يك نسخه از طرحها براي اطلاع شهرداري و دستگاههاي ذيربط با تشخيص هيأت رئيسه شورا ارسال مي‌گردد.

تبصره 1- لوايح و طرحهائي كه جنبه‌هاي مختلف داشته و علاوه بر كميسيون اصلي به كميسيونهاي ديگري هم ارتباط پيدا نمايد از طرف رئيس شورا پس از مشخص نمودن كميسيون اصلي و فرعي و مواد مربوطه به كميسيونهاي فرعي به كميسيونهاي مربوط ارجاع مي‌شود.

تبصره 2- د رشورا گزارش كميسيون اصلي قرائت مي گردد و در مواردي كه نظرات كميسيون فرعي با مصوبات كميسيون اصلي متفاوت باشد و در هر مورد مانند پيشنهادهاي اصلاحي نخست منشي كميسيون فرعي توضييح داده و سپس موافق و مخالف مذاكره نموده و در آن مورد رأي گيري مي‌شود.

تبصره 3- هر طرح پيشنهادي از جانب اعضاء مي‌بايستي حداقل سه امضاء داشته باشد و با قوانين و مقررات موضوع مغايرت نداشته باشد.

ماده 25- هر طرح و يا لايحه‌اي كه به كميسيون ارجاع مي‌شود گزارش رد و يا تصويب، تغيير و يا تكميل آن بايد در ظرف مدتي كه از طرف رئيس شورا با توافق كميسيون مربوطه معين و اعلام مي‌شود و حداكثر آن بيش از يك ماه از تاريخ وصول به دفتر كميسيون نخواهد بود به شورا داده مي‌شود.

تبصره 1- ملاك تاريخ وصول ثبت در دفتر كميسيون است.

تبصره 2- در صورت تخطي كميسيون از تاريخ مورد نظر حداقل سه تن از اعضاي شورا و يا شهرداري يا دستگاه ذيربط حق دارد از شورا تقاضا نمايد كه آن را در دستور جلسه قرار دهد و حق تقدم طبق ماده مربوطه به دستور هفتگي شورا تعيين خواهد شد.

تبصره 3- پيرامون لوايح و طرح‌هاي مفصل با موافقت و هماهنگي هيئت رئيسه و كميسيون مربوطه اين مدت تمديد خواهد شد. اين تمديد به هر حال نبايد بيش از يك مرتبه و طولاني‌تر از 2 ماه باشد، مگر با موافقت رئيس شورا.

تبصره 4- گزارش كميسيونها در طرح هاي عادي بايد حداقل 72 ساعت و در مورد طرح‌هاي فوريت‌دار حداقل 48 ساعت قبل از موقع طرح در شورا طبع و بين اعضاي شورا توزيع شود.

ماده 26- هرماه گزارش كارهاي كميسيونها به هيأت رئيسه شورا داده مي شود تا با نصب خلاصه آن در تابلوي اعلانات و يا تكثير به اطلاع ديگر اعضاء رسانده شود.

ماده 27- تمامي اسناد و اوراق مربوط به امور كميسيونها و صورت مذاكرات كميسيونها در محل دبيرخانه كميسيون براساس آئين‌نامه طبقه‌بندي اسناد نگهداري مي‌شود و انتقال آنها به بيرون ممنوع است.

ماده 28- تمامي مذاكرات در جلسه شورا علني و قابل انتشار و پخش براي افكار عمومي است و يك نسخه كامل از صورت مذاكرات شورا نزد اداره قوانين شورا بايگاني خواهد شد. حضور مستمع با نظر رئيس شورا مجاز خواهد بود.

تبصره- در صورت تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و يا بخشدار ذيربط و موافقت اكثريت مطلق اعضاء حاضر شورا مي‌تواند جلسه غيرعلني تشكيل دهد.

 

كميسيون هاي خاص و مشترك

ماده 29- در مورد لوايح و طرح‌هايي كه ارتباط اساسي آن با كميسيون معيني روشن نباشد و جنبه‌هاي مختلف داشته باشد هيأت رئيسه مي‌تواند كميسيون موقت خاصي كه افراد آن را از طرف كميسيونهاي مربوطه انتخاب شوند تشكيل دهد تا طرح و لايحه ارجاعي را مطالعه و بررسي نمايند. اين كميسيونها نيز مانند ديگر كميسيونها از ميان اعضاي خود يك رئيس، يك نائب رئيس و يك منشي انتخاب خواهند كرد.

تبصره 1- در صورتي كه طرح ها و لوايح به دو كميسيون ارتباط اساسي داشته باشد هيأت رئيسه كميسيون مشترك تشكيل خواهد داد.

تبصره 2- به پيشنهادات واصله به كميسيونها در صورتي كه مرتبط با شهرداري باشد با حضور شهردار و يا نماينده وي كه بدون حق رأي و براي اداي توضيحات در جلسات شركت مي كند رسيدگي خواهد شد.

ماده 30- در مورد مسائل مهم و حساس كه براي شهر فنوج پيش‌ مي‌آيد، كميسيون ويژه‌اي براي رسيدگي و گزارش ضرورت پيدا مي‌كند به پيشنهاد 5 نفر و تصويب شورا، كميسيون ويژه‌ تشكيل مي شود و اعضاي آن بين 3 تا 5 نفر مستقيماً در جلسه علني توسط اعضاء با رأي مخفي به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد.

 

فصل چهارم 

مبحث اول – جلسات رسمي شورا و لزوم حضور اعضا 

ماده 31- اعضاي شورا بايد در روزي كه قبلاً براي تشكيل جلسه علني شورا معين مي‌شود در جلسه حاضر شوند و منتهي 15 دقيقه پس از وقت تعيين شده براي جلسه در شهرداری حضور يابند. در صورت تأخير بدون عذر موجه از طرف هيأت رئيسه توبيخ خواهند شد و نيز هريك از اعضا كه بدون عذر موجه از جلسه غايب باشند، نامش ازاعلام و در روزنامه درج خواهد شد.

تبصره 1- عضوي كه شش جلسه متوالي و يا دوازده جلسه غير متوالي از اوقات رسمي، شورا و كميسيون را بدون عذر موجه (به تشخيص شورا) در يك سال غيبت نمايد موضوع براي سلب عضويت وي به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهاي اسلامي كشور ارجاع خواهد شد.

تبصره 2- در صورتي كه شورا به علت فوت و استعفاء و يا سلب عضويت (اخراج) بيش از يك سوم مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل فاقد نصاب لازم براي تشكيل جلسه شود، براساس مفاد ماده 31 قانون شوراهاي اسلامي كشور عمل خواهد شد.

ماده 32- حداكثر مدت براي هر جلسه رسمی 2ساعت است كه ممكن است يكسره و يا با فاصله تنفس باشد مگر در موارد ضروري به تشخيص رئيس و تصويب شورا. غائبين بعد از تنفس نيز مشمول مقررات مربوط به غيبت و تأخير خواهند بود.

ماده 33- اعضاي هيأت رئيسه و كميسيونهاي شورا بايد در ساعتي كه قبلاً براي تشكيل جلسات تعيين مي‌شود حاضر شوند و در صورت تأخير و يا غيبت بدون عذر موجه با تشخيص رئيس مربوطه بر طبق آئين‌نامه انضباطي جريمه خواهند شد.

.

 

 

مسئوليت مديريت جلسات علني شورا و عده حضار

ماده 34- تشكيل جلسات رسمي و علني و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراي آئين‌نامه و حفظ نظم جلسه طبق اين آئين‌نامه به عهده رئيس جلسه است ولي در هر صورت بعد از اولين جلسه شورا به صورت عادي هر ماه دو بار در محل شورا تشكيل خواهد شد.

تبصره 1- شورا در صورت درخواست كتبي ، فرماندار، بخشدار ذيربط مشتمل بر زمان، دستور و ضرروت تشكيل جلسه موظف به تشكيل جلسه فوق‌العاده است. همچنين شورا مي‌تواند به درخواست كتبي شهردار و يا تشخيص خود به صورت فوق‌العاده تشكيل جلسه دهد.

تبصره 2- تشكيل جلسه فوق‌العاده از طرف شورا منوط به نظر هيأت رئيسه و يا تقاضاي مكتوب 4تن از اعضاء و تصويب شورا خواهد بود.

ماده 35- تشخيص عده حضار به عهده منشي است كه در اول هرجلسه و قبل از اخذ آراء به وسيله رئيس جلسه بايد اعلام شود.

 

مذاكرات پيش از دستور و جلسات غير علني 

ماده 36- در هر جلسه علني قبل از ورود به دستور، رئيس شورا مي‌تواند در مورد مسائل فوري روز كشور و شهر فنوج مطالبي را كه آگاهي اعضاء از آن ضروري است حداكثر به مدت 15 دقيقه بيان كند. ولي اين مطالب بدون رأي شورا مورد بحث واقع نخواهد شد.

ماده 37- مذاكرات كامل هر جلسه علني با مصوبات ثبت و ضبط مي‌شود و انتشار آن در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي جهت اطلاع عامه بلااشكال است.

 

مبحث دوم – دستور جلسات و حد نصاب رأي گيري و نطق‌هاي پيش از دستور

ماده 38- دستور هفتگي شورا بايد به ترتيب وصول لوايح و طرح‌ها از كميسيونها از طرف هيأت رئيسه شورا تهيه و پس از طبع و توزيع بر لوحه مخصوص نصب شود. لوايح و طرح‌هاي اولويت‌دار به تقاضاي 4نفر از اعضاء و يا هيأت رئسيه خارج از ترتيب وصول در دستور هفتگي شورا قرار مي‌گيرد. در صورت تعدد تقاضا تشخيص اولويت با هيأت رئيسه خواهد بود.

تبصره – طرح‌ها و لوايح فوريت‌ار از اين قاعده مستثني هستند و تابع ماده مربوطه‌اند.

 

مبحث سوم – مقررات مربوط به مذاكرات جلسه علني شورا

 

 ترتيب و مدت نطق

ماده 39- ترتيب و مدت نطق به شرح ذيل است:

الف – مدت نطق براي استيضاح شهردار يك ساعت

ب- براي مجموع اظهارات مخالفين و يا مجموع موافقين در مورد اصل هر لايحه و طرح و نيز براي توجيه لوايح و طرحها و توضيحات منشي كميسيون و نماينده شهرداري 45 دقيقه.

ج- حداكثر صحبت مخالفين و موافقين در اصل طرح ها و لوايح در موافقت و يا مخالفت، ده دقيقه و در جزئيات 5 دقيقه خواهد بود.

د – سؤال از شهردار حداكثر 15 دقيقه.

ه – تقاضاي كفايت مذاكرات و پيشنهاد مسكوت ماندن و افزايش مدت شورا براي يك لايحه، طرح و پيشنهاد در جلسه علني رأي‌گيري به عمل مي‌آيد و بلافاصله توسط رئيس جلسه به اجرا گذاشته خواهد شد. (يك مخالف و يك موافق هر كدام 5 دقيقه)

و – براي مذاكره در باب كليات لايحه بودجه ساليانه شهرداري فنوج جمعاً 4 ساعت و براي هر ناطق 20 دقيقه و براي متمم بودجه و يك دوازدهم 2 ساعت و براي هر ناطق 10 دقيقه.

ز – در صورت توهين به مقام اجرايي و يا يكي ديگر از اعضا در همان جلسه يا در جلسه بعد بدون رعايت نوبت به او تا 10 دقيقه اجازه نطق و دفاع از خود داده خواهد شد

ماده 40- رئيس جلسه قبل از ختم هر جلسه روز و ساعت تشكيل و دستور جلسه بعد را اعلام مي‌نمايد.

ماده 41- در صورت تشنج و بي‌نظمي در جلسه شورا، رئيس جلسه را به مدت 15 دقيقه به عنوان تنفس تعطيل مي‌نمايد. و در صورت بروز بي‌نظمي مجدد، جلسه را ختم و آن را به روز ديگري موكول مي‌نمايد.

ماده 42- در صورتي كه عضوي خود را متعهد و ملزم به حفظ حيثيت شورا و رعايت نظم و نوبت و اجراي آئين‌نامه داخلي نداند از طرف رئيس و هيأت رئيسه، به ترتيب مورد تذكر شفاهي، اخطار قرار مي‌گيرد و در نهايت با او مطابق آئين‌نامه انضباطي رفتار خواهد شد.

 

فصل پنجم – حضور شهردار و ساير مسئولين ذيربط، نحوه شور لوايح طرح ها

ماده 43- مسئولين عاليرتبه اجرايي ، شهردار حق حضور در جلسات علني شورا را دارد و در صورتي كه شورا لازم بداند براساس حدود اختيارات و وظايف شوراي شهر حضور خواهد يافت.

ماده 44- لوايحي كه از طرف شهرداري به شورا پيشنهاد مي‌شود بايد اولاً داراي موضوع و عنوان مشخص باشد و ثانياً دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به طور وضوح درج شود و ثالثاً داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد و به امضاي شخص شهردار رسيده باشد.

تبصره – در موقع طرح لوايح و يا پيشنهاد مرتبط با شهرداري بايد شهردار و يا معاون مربوطه به تناسب موضوع در جلسه علني و كميسيون مربوطه حضور داشته باشند و همراه داشتن تعدادي مشاور و كارشناس در جلسه بلامانع است.

ماده 45- امضاء كنندگان طرح‌ها حق دارند در كميسيون‌هاي مربوطه كه طرح آنها مطرح است براي اداي توضيحات حاضر شوند و كميسيون تاريخ بحث پيرامون طرح را به امضاء‌كنندگان اعلام مي‌نمايد.

تبصره – امضاء كنندگان طرح‌ها پس از اعلام وصول طرح توسط هيأت رئيسه حق استرداد امضاي خود را ندارند و غيبت بعضي امضاء كنندگان مانع اعلام طرح در جلسه علني شورا نخواهد بود. 

ماده 46- قبل از طرح هر لايحه در جلسه علني شورا به شهردار رسماً اطلاع داده مي شود تا يكي از ايشان در جلسه علني حضور يابندو مذاكرات در حضور او به عمل آيد و حق دارد اظهار عقيده كند.

تبصره – مسئولين مربوطه در صورت اطلاع و عدم حضور بدون عذر موجه، از طريق رئيس شورا مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.

ماده 47- به طور كلي تمام لوايح و طرح‌ها اعم از عادي، لوايح بودجه و تفسير مصوبات شورا نياز به كميسيون بررسي كننده دارد و يك شوري خواهد بود مگر بنا به تشخيص هيأت رئيسه لزومي داشته باشد تا يك طرح يا لايحه بصورت دو شوري (در كليات و جزئيات) مورد رسيدگي قرار گيرد.

 

شور در لايحه بودجه و قراردادها

ماده 48- تمامي لوايح بودجه اعم از بودجه كل، چند دوازدهم يا متمم آن يك شوري بوده و در هنگام طرح‌ آن، جلسات علني شوراي شهر بلاانقطاع در كليه ايام هفته به جز ايام تعطيل رسمي و جمعه روزي حداقل 4 ساعت منعقد مي‌باشد و تا زماني كه مذاكره و شور پايان نيافته و رأي شورا اخذ نشده است از دستور خارج نمي شود و هيچ لايحه و طرح ديگري مطرح نمي‌شود.

تبصره 1- شهرداري مي بايستي بودجه كل پيشنهادي سال آينده را تا قبل از پانزدهم آذرماه سال جاري به شورا تقديم نمايد و شورا حداكثر تا اول بهمن‌ماه بودجه را تصويب و ابلاغ خواهد كرد. بودجه شهرداري شامل بودجه مؤسسات و ساير سازمانهاي وابسته خواهد بود.

تبصره 2- شوراي شهر مي‌تواند در قالب بودجه ساليانه تا سقف معيني از تعهدات شهرداري را به شهردار تفويض نمايد.

 

فصل ششم – ترتيب تقدم لوايح و طرح ها و مسكوت ماندن آن ها

ماده 49- لوايح و طرح‌ها بر (سه) قسم است : عادي، فوري و دوفوري.

لوايح و طرحاي فوري آن است كه پس از تصويب فوريت آن در جلسه علني شورا بلافاصله در اولين جلسه علني بعدي در دستور كار شورا قرار خواهد گرفت و نقطه نظرات كميسيون‌ها و اعضاي شورا در همان جلسه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ليكن لوايح و طرحهاي عادي پس از اعلام وصول به كميسيونها‌ي مربوطه ارجاع مي‌گردد. طرح ها و لوايح فوريت‌دار در همان جلسه وصول مورد تصويب قرار مي‌گيرد.

ماده 50- اخطار راجع به منافي بودن لوايح و طرح‌ها با قانون اساسي و مقررات جاري و يا آئين‌نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگران مقدم است و مذاكرات در موضوع اصلي را متوقف مي‌كند. (حداكثر ظرف مدت پنج دقيقه)

تبصره – اعضاي شورا در صورتي كه تخلف نسبت به اجراي آئين‌نامه داخلي شورا را مشاهده نمايند حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج ازموضوع حداكثر ظرف پنج دقيقه تذكر دهند.

 

فصل هفتم 

اقسام اخذ رأي

ماده 51- اخذ رأي در شورا به سه طريق انجام مي‌گيرد.

1-با بالابردن دست (تعداد آراي موافقين و مخالفين مهم است و امتناع نداريم.)

2- رأي‌گيري علني با ورقه (افرادي كه رأي مخالف و موافق و ممتنع داده‌اند مهم است)

3- رأي‌گيري مخفي با ورقه ( شخصيت رأي دهندگان نبايد آشكار شود)

ماده 52- بطور كلي رأي‌گيري در جلسات شوراي شهر با بالابردن دست است مگر در مواردي كه آئين‌نامه طريق خاص ديگري پيش‌بيني كرده و يا هيأت رئيسه پيشنهاد كند.

ماده 53- در مواردي كه انتخاب اشخاص براي پذيرش مسئوليت و سمتي مطرح باشد و يا رأي اعتماد به شهرداري و يا هنگامي كه 3 نفر از اعضاي حاضر در جلسه اخذ رأي مخفي با ورقه را كتباً تقاضا نمايند، رأي‌گيري مخفي با ورقه به عمل خواهد آمد.

ماده 54- در كليه موارد نتيجه رأي شورا بايد به وسيله رئيس اعلام گردد.

ماده 55- كليه انتخابات اعم از فردي و جمعي در جلسات شورا و كميسيونها به جز مواردي كه در اين آئين‌نامه حد و نصاب برايش تعيين شده، به اكثريت نسبي است.

 

فصل هشتم 

مبحث اول – معرفي شهردار فنوج و رأي اعتماد

ماده 56- شوراي شهر فنوج بلافاصله بعد از شروع هر دوره طي اطلاعيه‌اي از عموم اهالي فنوج، گروه هاي سياسي، صنفي، تخصصي، صاحبنظران، مديران و كاركنان شهرداري، ارباب جرايد و مطبوعات، دولتمردان روشنفكران و گروه‌هاي اجتماعي مي‌خواهد تا افرادي را به منظور تصدي‌گري شهرداري تهران معرفي نمايند.

تبصره- اين افراد بايستي به اعضاي شوراي شهر  معرفي گردند و توانائي‌ها و برنامه‌هايشان براي اداره شهر تهران به صورت خلاصه بيان گردد. (حداكثر يك هفته)

ماده 57- افرادي كه صلاحيت عمومي‌شان پس از جلب موافقت خودشان توسط سه نفر از اعضاي شوراي شهر مورد تأييد قرار گيرند به عنوان نامزد احراز پست شهرداري فنوج معرفي خواهند شد.

ماده 59- شوراي شهر فنوج طي جلسات علني پي در پي به مطالعه، نقد و بررسي برنامه‌هاي نامزدها خواهد پرداخت و ضمن دعوت از نامزدها در جلسات علني، فرصت لازم جهت پاسخگويي و اظهار نظر به ايشان خواهد داد.

ماده 58- پس از پايان مذاكرات اعضاي شوراي شهر پيرامون برنامه‌هاي نامزدا و استماع بيانات ايشان، شوراي اسلامي شهر فنوج با رأي مخفي با ورقه به هريك از نامزدها و برنامه‌هايش رأي اعتماد خواهد داد. هر يك از اعضاي شوراي شهر مي توانند به نامزدهاي پست شهرداري رأي مثبت (اعتماد) بدهد. در صورتي كه يك نفر از ميان آنان حائز اكثريت مطلق آراء گردد به عنوان شهردار معرفي خواهد شد.

 

مبحث دوم – تذكر و سؤال – استيضاح و عدم كفايت شهردار

ماده 59- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع‌كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد. ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضاء رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره- در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه‌ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

ماده 60- در صورتي كه حداقل 3 نفر از اعضاي شوراي شهر تحقيق و تفحص را در هريك از امور شهرداري لازم بداند درخواست خود را درشورا مطرح و نسبت به لزوم يا عدم لزوم آن رأي‌گيري به عمل خواهد آمد.

 

فصل نهم – تعطيلات، مرخصي‌ها و نمايندگان شوراي شهر در مجامع ديگر

ماده 61- تعطيل ساليانه شورا حداكثر 30 روز است كه مدت و موقع آن با تشخيص شورا خواهد بود. علاوه بر آن هريك از اعضاء مي‌توانند در مجموع از يك ماه مرخصي استحقاقي در طول سال با هماهنگي هيأت رئيسه برخوردار شوند.

تبصره 1- در صورت ضرورت رئيس شورا مي تواند با تقاضاي دو سوم اعضاء يا تقاضاي فرماندار يا بخشدار ذيربط يا شهردار در اوقات تعطيلي با ذكر دليل شورا را به طور فوق‌العاده دعوت به تشكيل جلسه نمايد.

 

 

 

 

ماده 62- وظايف رئيس شورا عبارت است از :

1-اداره شوراي شهر – اداره جلسات رسمي دعوت از مقامات رسمي.

2- برپايي جلسات مشترك ميان رؤساي كميسيونها و كميته‌ها با شهردار تهران و ساير مسئولين ذيربط.

3- مسئوليت امور اداري و مالي شورا.

4- تعيين دستور جلسه،‌زمان و نوع جلسه و اداره جلسات (عادي يا فوق‌العاده) شورا.

5- دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهاي اسلامي كشور و ساير اشخاصي كه شورا ضرورت حضور آنها در جلسات شورا يا كميسيونهاي شورا را تشخيص دهد.

6 دعوت از اعضاء و تقسيم كار بين اعضاء و كميسيونهاي شورا.

7- پيگيري مصوبات شورا

8- تأييد بودجه شورا كه توسط خزانه‌دار شورا براساس بودجه مصوب شورا از طريق درآمدهاي بودجه شهرداري تأمين خواهد شد.

9- ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضاء كه به صورت روشن و به رئيس شورا تقديم شده است به عنوان تذكر به شهردار و دريافت پاسخ كتبي يا شفاهي شهردار در خصوص تذكر ابلاغي و طرح آن در جلسه شورا.

10- كليه مكاتبات رسمي شورا با امضاي رئيس شوراست.

تبصره – نائب رئيس شورا در غياب رئيس شورا وظايف او را انجام مي دهد و در مقابل شورا مسئول است.

 

ماده 63- وظايف منشي يا منشيان شورا 

1-تهيه و تنظيم دستور جلسات براساس پيشنهاد‌هاي واصله و پيشنهاد آن به رياست شورا براي تعيين وقت و دستور جلسات.

2- تنظيم متن مذاكگرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداري آنها در محل شورا.

ماده 64- وظايف خزانه‌دار شورا

1-انجام امور مالي و مسئوليت حسابداري شورا.

2- همكاري با رئيس شورا در تنظيم بودجه و اصلاح يا متمم آن.

3- تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول اموال و دارائي‌هايي كه از طريق شهرداري در اختيار شورا قرار مي‌گيرد و امضاي آنها به اتفاق رئيس شورا.

4- تنظيم صورتهاي مالي شورا.

5- بررسي صورتحساب ماهانه درآمد و هزينه تسليمي شهرداري موضوع ماده 79 قانون شهرداري و ارائه آن همراه با نظريه به جلسات شورا حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت صورتحساب.

6- مراقبت در حفظ و اداره و ثبت ابنيه و اموال و مؤسسات شورا و نظارت در اجراي بودجه و پرداخت‌ها و امضاي حوالجات و چكها و كليه اسناد خرج كه بايد از صندوق شورا پرداخت شود.

تبصره – خزانه‌دار تا پانزدهم آذرماه هر سال بودجه سال بعد شورا را تهيه و پس از تصويب هيأت رئيسه منتهي تا اول آذرماه براي ارجاع به كميسيون مربوط تقديم شورا مي‌نمايد. كميسيون پس از رسيدگي، گزارش آن را تا منتهي به 15 ديماه براي رئيس و او براي شهردار مي‌فرستد تا د ربودجه كل شهرداري سال آينده عيناً درج شود. اين بودجه پس از تصويب شورا در اختيار كارپردازي قرار خواهد گرفت.

 

 

فصل دهم – حقوق اعضاي شوراي شهر – تفسير قوانين و آيين‌نامه

ماده 65- اعضاي شورا براي شركت در جلسات شورا حق حضور دريافت خواهند داشت و نحوه و ميزان حق حضور براساس بودجه مصوب شورا و طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آن دسته از كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي غيردولتي كه به عضويت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنها نياز مي‌باشد مي توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظيفه نمايند. مدت عضويت جزء سوابق مرتبط خدمتي آنان محسوب مي‌شود و حقوق و مزاياي آنان برابر آخرين حكم استخدامي ( يا برابر آنچه كه شورا در بودجه مصوب خود مقرر مي‌نمايد) از بودجه شورا پرداخت شده و در اين صورت مشمول دريافت حق حضور نخواهند بود.

ماده 66- شرح و تفسير مقررات و مصوبات قبلي به عهده شوراي شهر است و مي‌تواند به صورت عادي و يا فوريت‌دار در دستور قرار گيرد و مورد مذاكره واقع شود.

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

پیوندها

  

مناسبت ها

 

حاضرین در سایت

ما 56 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز32
mod_vvisit_counterدیروز53
mod_vvisit_counterاین هفته229
mod_vvisit_counterهفته قبل262
mod_vvisit_counterاین ماه811
mod_vvisit_counterماه گذشته1432
mod_vvisit_counterکل بازدیدها70387

بازدیدکننده جاری : 3
آدرس آی پی : 54.198.158.24
,
امروز : 20, جون, 2018